Nyheder fra DSL og DSM


 
Informationscenteret i Kastellet

Arbejdet med at renovere Kommandantgården i Kastellet til brug for et kommende informationscenter i tilknytning til Monumentet er nu stort set afsluttet.

Efter projektplanen vil bygningen stå klar her i foråret 2017.

Allerede nu har Styregruppen, der ledes af general H.J. Helsø, nedsat et par undergrupper til forberedelse af indretningen. Dette arbejde koordineres af oberstløjtnant Erik Pedersen - tidligere informationschef i Hjemmeværnskommandoen, og koncentrerer sig sideløbende med indsamling af fakta, foto, arkivalier etc.
En særskilt gruppe forbereder IT-platforme.

Styregruppen har entreret med Reklamebureauet GB Grafisk, der i januar 2017 har udarbejdet et særdeles perspektivrigt projekt for indretning af lokalerne og forslag til fremvisningsmateriel og teknisk udstyr. 

Længere fremme i processen skal det afklares, hvorledes et kustodehold kan etableres, der kan varetage den daglige informationsformidling og betjening af publikum, - ikke mindst skoleklasser etc.


Veteranforum underlagt Veterancenteret

Som et led i omstruktureringer i Forsvaret er kompetencerne i Veteranforum ændret og er nu lagt ind under Veterancenteret under ledelse af centerchefen, oberst Jette Albinus (foto).
Der er udarbejdet et nyt kommissorium for området.


I Veteranforum er samlet alle kræfter og kompetencer relateret til veteransagen - gensidig orientering, dele viden og erfaringer, fremlægge ideer og fremsætte forslag - alt med formål at skabe øget værdi for veteranerne.

I Veteranforum indgår frivillige og faglige organisationer og en lang række myndigheder, der mødes to gange årligt. DSM (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd) er repræsenteret i Veteranforum ved Landsrådets præsident.
Nyheder fra DSM

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

DSM har i efteråret 2016 åbnet en hjemmeside - log ind på www.dsm-soldat.dk


Regler og procedurer ved støtte fra Forsvaret


DSM har indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningernes muligheder og vejledende procedurer for at anvende Forsvarets faciliteter, herunder mødelokaler, forplejningsmuligheder etc.
Aftalen er i daglig tale benævnt ‘traditionsplejeaftalen‘.

En 6. udgave af aftalen er indgået i august 2015 - og vil af de omfattede soldaterforeninger / forsvarsbroderselskaber kunne rekvireres hos DSM-sekretæren på  

På forespørgsel har FES i februar 2017 oplyst, at der ikke vil ske ændringer i de gældende procedurer før tidligst i foråret 2018, når en ny aftale med serviceudbydere træder i kraft.
Et supplement til de gældende aftaler er, at man nu også i Område VEST kan tilkøbe leje af service, glas og bestik inkl. opvask.


Fakta om DSM

_________________

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd er stiftet i 2006 og er sammensat som et koordinerende ledersamvirke af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen, De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber og Flyvevåbnets Soldaterforening.

DSM repræsenterer i 2017 50.437 medlemmer i den danske soldaterforeningsbevægelse.
Ledergruppens formand er oberst Karl Erik Nielsen, præsident for Forsvarsbrødrene.

Læs mere her om:  DSM organisationsoversigt

Billedarkiv

Aktivitetskalender

19/05/2017
De Danske Garderforeninger
Repræsentantskabsmøde 19.-21.05.2017

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk