Informationer om og fra Landsrådet


 

Officielle billeder

I mange soldaterforeninger findes, i de enkelte foreningslokaler eller tilsvarende mødelokaler/-steder, officielle billeder af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Fra Hendes Majestæts Dronningens Adjudantstab har man tilkendegivet på officiel forespørgsel fra Forsvaret, at det officielle billede af Prins Henrik forbliver hængende, indtil andet besluttes. 
Vi i soldaterforeningsregi er selvsagt friere stillet, men jeg foreslår, der hvor det er relevant, at vi også lader billedet af Prins Henrik forblive hængende.


F. Rytter
Præsident
Danske Soldaterforeningers LandsrådSoldatens og Orlogsgastens Fond

Fondsbestyrelsen måtte i 2017 suspendere udmøntninger efter svigtende afkast kombineret med tidspunkter for udmøntning af afkast. Efter et fondsbestyrelsesmøde 17. oktober 2017 kan nu udmeldes, at der nu påny "er penge i kassen", og ansøgninger modtages på normal vis til behandling / udmøntning i 2018. Fundatsen for fonden findes her nederst på denne side.H.K.H. Kronprinsen udnævnt til æresmedlem af LandsrådetDanske Soldaterforeningers Landsraad har udnævnt Hans Kongelige Højhed Kronprinsen som æresmedlem af Landsrådet. Det fandt sted mandag 18. september 2017 i Frederik VIII Palæ på Amalienborg, hvor Landsrådets præsident Flemming Rytter, vicepræsident Carl Bratved, landsrådssekretær Flemming Martinussen og præsidiemedlem Henrik Gattrup overdrog diplomet til Kronprinsen, og præsidenten motiverede udnævnelsen.
 Landsrådsmøde 2017


Landsrådet afviklede ordinært landsrådsmøde på Antvorskov Kaserne lørdag 22. april 2017.
Arrangementet blev i år indledt med en gæstetaler - Rasmus Jarlov, MF (KF) og formand for Forsvarsudvalget.
Jarlov orienterede om sit syn på status her forud for forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, der indledes til efteråret, og Forsvarets aktuelle materielsituation. Han gav en bred orientering om den aktuelle sikkerhedspolitiske situation vurderet i forhold til Danmarks aktivistiske udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Et inspirerende indlæg, der da også gav anledning til en god debat på landsrådsmødet.   

Landsrådsmødet genvalgte Carl Bratved (Militærpolitiforeningen) som vicepræsident, og Flemming Martinussen (De Danske Garderforeninger) som landsrådssekretær.
Også de regionalt indstillede præsidiemedlemmer, Sven-Erik Bolt Magnussen, Henrik Gattrup og Kurt Jæger-Rasmussen blev genvalgt.

Landsrådsmødet genvalgte oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen og nyvalgte oberst Leo Keller Nielsen som sine repræsentanter i Dybbøl Mølles bestyrelse.
Keller Nielsen afløste i denne funktion den mangeårige præsident for Slesvigske Fodregiments Soldaterforening, Knud Hansen, i Dybbøl Mølles bestyrelse, og Landsrådets præsident roste Knud Hansens mangeårige og vigtige indsats i arbejdet omkring Dybbøl Mølle.

Dele af materialet til landsrådsmødet:

Dagsorden
Beretning 
Beretning vedrørende Dybbøl
Handleplan 2017-2018
Medlemsopgørelse primo 2017

Landsrådsmødet godkendte et principoplæg til fordelingsnøgle til landsforeningerne af tips-lotto tilskud til trykning af medlemsblade. Oplægget er udarbejdet i et samarbejde mellem præsidiet og en nedsat projektgruppe.

Et særligt "fremtidspapir" - nu i 2. udkast - sætter fokus på soldaterforeningernes kerneproblem - medlemstilbagegang. Fremtidspapiret er i sit udkast udarbejdet af Landsrådets præsident, Flemming Rytter, der har sat fokus på, at mange soldaterforeninger ikke længere har eget regiment eller enhed at knytte sig til. Soldaterforeningsbevægelsen oplever en konstant medlemstilbagegang, der truer flere foreningers eksistens.

Næste ordinære landsrådsmøde blev berammet til lørdag 14. april 2018 på Aalborg Kaserner.Nordisk Stævne 2017 i Sverige

Landsrådet deltog i dagene 15. - 18. juni 2017 i det 36. Nordiske Stævne, der efter tur afvikledes af Sveriges Militära Kamratföreningars Riksforbund i militærforlægningen LV 6 i Halmstad. 

 Det Nationale Monument i Kastellet

I respekt for de mange, der har været udsendt fra Danmark til verdens konflikt- og katastrofeområder, og ikke mindst de, som mistede livet under indsatsen, besluttede regeringen i 2009, at der skulle etableres et monument for Danmarks Internationale indsats siden 1948.Monumentet er placeret på Prinsessens Bastion i Kastellet, og det er offentligt tilgængeligt.

Kunstneren Finn Reinbothes monument består af tre rum, der er defineret af granitbeklædte mure med lyssøjler.
Grundstenen til monumentet blev lagt af Statsministeren den 7. april 2011, og monumentet blev indviet af Hendes Majestæt Dronningen på flagdagen den 5. september 2011.

Om praktiske forhold - herunder indberetning om arrangementer - henvises til Kastellets hjemmeside.Landsrådets elektroniske håndbog

Landsrådets vedtægt - klik her

Landsrådets organisationsoversigt - klik her -
 (juni 2017)

Landsrådets medlemsoversigt - landsforeningerne - pr. 1. januar 2018 - klik her

Landsrådets informationsstrategi -  klik her

Opstilling ved officielle modtagelser af HMD
-  klik her (udgave 2016)

Soldatens og Orlogsgastens Fond - fundats -  klik her

Bæring af hæderstegn og dekorationer - vejledning   -  klik her

Fanebærere og ceremoniel - vejledning  -  klik her

Handleplan for 2017-2018 - klik her

Valg af regionale præsidiemedlemmer - bestemmelser  -  klik her

Nordisk samarbejde i historisk perspektiv - klik her
 
     

Dybbøl Mølle - i historisk perspektiv  -
  klik her
  
Bestemmelser for Dybbølfonden  -  klik her

Flagning på Dybbøl Banke - klik her


     


Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

DSM - i historisk perspektiv -
  klik her
 
DSM organisation - diagram - klik her

DSM vedtægt  klik her

Fonden Danske Veteranhjem, fundats 2017 - klik her
  


 

Skatmesterens butik ...

Landsrådets skatmester tilbyder:

‘Tysklandsmedaljen‘ - mindemedaljen for deltagelse i Den Danske Brigade / Kommando i Tyskland i årene 1947 - 1958.

Landsrådets reversnål, slipsenål og manchetknapper.

Landsrådets erindringsmedalje - 75 års jubilæum


Bestilling hos skatmester på mail:


Billedarkiv

Aktivitetskalender

13/04/2018
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Præsidiemøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk